תנאי שימוש

 1. תנאי שימוש

  מסמך זה מפרט את תנאי השימוש (להלן: "ההסכם") החלים על גישתכם ושימושכם בפלטפורמה המקוונת שלנו המספקת שירותי ייעוץ (להלן: "הפלטפורמה"). הפלטפורמה זמינה דרך מגוון אתרים ואפליקציות, בין אם בבעלותנו ו/או מופעלים על ידינו או על ידי צדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק: האתר betterhelp.com והאפליקציות הנלוות אליו.

  כניסתכם או שימושכם בפלטפורמה מהווים אישור מצדכם להסכם זה. עליכם לקרוא אותו בעיון לפני תחילת השימוש בפלטפורמה. אם אינכם מסכימים לתנאי כלשהו בהסכם זה, אין להיכנס לפלטפורמה.

  המונחים "אנחנו", "אותנו", "שלנו" ומונחים דומים שמופיעים בהסכם זה מתייחסים לכל חברה שמחזיקה ומתפעלת את הפלטפורמה (להלן: "החברה").

 2. יועצים ושירותי ייעוץ

  ניתן להשתמש בפלטפורמה כדי למצוא יועץ שיספק לכם שירותים דרך הפלטפורמה (להלן: "שירותי ייעוץ").

  כל יועץ המספק שירותי ייעוץ בפלטפורמה חייב להיות פסיכולוג מוסמך, מיומן ומנוסה (PhD/PsyD), מטפל זוגי ומשפחתי מורשה, (LMFT) עובד סוציאלי קליני מורשה (LCSW), יועץ מקצועי מורשה (LPC) , או בעל הסמכה מקצועית דומה שמוכרת במדינה שלהם ו/או סמכות השיפוט הרלוונטית. על היועצים להיות בעלי תואר אקדמי רלוונטי בתחומם, עם לפחות 3 שנות ניסיון בתחום ו-1,000 שעות ניסיון מעשי; ועליהם להיות מוסמכים ומאושרים על ידי הגוף המקצועי המוסמך לאחר סיום בהצלחה של ההכשרה, הבחינות והתרגול הדרושים.

  היועצים הם ספקים עצמאיים ואינם נחשבים שכירים, סוכנים או נציגים שלנו. תפקידה של הפלטפורמה מוגבל למתן שירותי ייעוץ, בעוד ששירותי הייעוץ עצמם הם באחריות היועץ המספק אותם. אם הנכם חשים ששירותי הייעוץ המסופקים על ידי היועץ אינם מתאימים לצרכים או לציפיות שלכם, הנכם רשאים לעבור ליועץ אחר המספק שירותים דרך הפלטפורמה.

  בעוד שאנחנו מקווים מאוד ששירותי הייעוץ מועילים לכם, הנכים מבינים, מסכימים ומכירים בכך שאלה לא בהכרח מהווים הפיתרון המתאים לכל אחד וייתכן שאינם הולמים לכל סיטואציה ו/או לאו דווקא מהווים תחליף מלא לטיפול ו/או בחינה פנים-אל-פנים בכל מצב נתון.

  אם יש לכם מחשבות אובדניות או אתם שוקלים לפגוע בעצמכם או באחרים, או אם אתם חוששים שמישהו אחר עלול להיות בסכנה כלשהי או אם יש לכם בעיה רפואי דחופה, ​​נא לחייג באופן מיידי לשירותי החירום (100 ו-101 בישראל) וליידע את הרשויות הרלוונטיות. בקשו סיוע אישי פנים-אל-פנים באופן מיידי. הפלטפורמה אינה מיועדת לשימוש באף אחד מהמקרים הנ״ל, והיועצים אינם יכולים לספק את הסיוע הנדרש במצבים כאלה.

  הפלטפורמה אינה מיועדת למתן דיאגנוזה קלינית המחייבת מפגש פנים-אל-פנים, ואין להשתמש בה אם אתם זקוקים לתיעוד רשמי או אישור כלשהו, לרבות עבור המטרות הבאות (אך לא רק): ייעוץ בהוראת בית משפט או קבלת אישור לשימוש בכלב שירות לתמיכה רגשית. בנוסף, הפלטפורמה אינה מיועדת למתן מידע כלשהו לגבי תרופות או טיפולים רפואיים שעשויים להתאים לכם, ויש להתעלם מכל ייעוץ שכזה הניתן דרך הפלטפורמה.

  אין לזנוח, להימנע, או להתמהמה בהשגת טיפול אישי מהרופא שלכם או איש מקצוע מוסמך אחר בעקבות מידע או ייעוץ שקיבלתם באמצעות הפלטפורמה.

 3. פרטיות ואבטחה

  חשוב לנו עד מאוד להגן ולשמור על כל מידע שתמסרו באמצעות הפלטפורמה. מידע על נוהלי האבטחה והפרטיות שלנו מופיע במדיניות הפרטיות שלנו הזמינה בכתובת: https://www.betterhelp.co.il/privacy (להלן: "מדיניות פרטיות").

  Bקבלתכם את הסכם זה ו/או שימושכם בפלטפורמה מהווים את הסכמתכם גם לתנאי מדיניות הפרטיות. מדיניות הפרטיות נכללת בהסכם זה ומהווה חלק אינטגרלי ממנו. אותם כללים שחלים לגבי שינויים ועדכונים שנעשים בהסכם זה חלים אף הם על שינויים ועדכונים שנעשים למדיניות הפרטיות.

 4. תוכן של צד שלישי

  הפלטפורמה עשויה להכיל תכנים, מוצרים ושירותים אחרים המוצעים או מסופקים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "תוכן צד שלישי"), קישורים לתוכן צד שלישי (לרבות אך לא רק: קישורים לאתרים אחרים) או פרסומות הקשורות לתוכן צד שלישי. תוכן. איננו נושאים באחריות לכל תוכן צד שלישי שכזה, לרבות (אך לא רק): מוצרים, פרקטיקות, תנאים או מדיניות, ואיננו נושאים באחריות לכל נזק או אובדן שנגרם כתוצאה מתוכן צד שלישי.

 5. תניית פטור והגבלת אחריות

  הנכם פוטרים אותנו בזאת מכל אחריות ומתחייבים לא לפתוח נגדנו בהליכים מכל סוג בקשר לשירותי הייעוץ או הפלטפורמה, לרבות (אך לא רק) בגין: כל פעולה, מחדל, חוות דעת, תגובה, עצה, המלצה, מידע ו/או שירות הניתנים על ידי יועץ כלשהו ו/או כל תוכן אחר או מידע הזמינים דרך הפלטפורמה.

  הנכם מבינים, מסכימים ומאשרים כי הפלטפורמה ניתנת "As Is", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות אך לא רק לסחירות, אי הפרה, אבטחה, התאמה למטרה מסוימת או דיוק. השימוש בפלטפורמה נעשה על אחריותכם בלבד. ככל שמתיר החוק, הננו מתנערים בזאת מכל אחריות, בין אם מפורשת או משתמעת.

  הנכם מבינים, מסכימים ומאשרים כי לא נישא בכל אחריות כלפיכם או כלפי גורם שלישי כלשהו בגין נזקים עקיפים, מקריים, תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים.

  הנכם מבינים, מסכימים ומאשרים כי האחריות המצטברת שלנו לנזקים הנובעים מהסכם זה וכל שימוש בפלטפורמה לא תעלה על הסכום הכולל ששולם על ידיכם דרך הפלטפורמה במשך שלושת החודשים האחרונים שקדמו למועד הגשת התביעה.

  אם החוק אינו מתיר את הגבלת האחריות כמפורט לעיל, ההגבלה תשונה אך ורק במידה הנחוצה כדי לעמוד בדרישות החוק הרלוונטי.

  סעיף זה (הגבלת האחריות) יוותר בתוקף גם לאחר סיום הסכם זה או פקיעתו.

 6. החשבון, הייצוגים, ההתנהלות וההתחייבויות שלכם

  הנכם מאשרים בזאת כי אתם כשירים מבחינה משפטית להסכים לקבל את השירותים, או שקיבלתם הסכמה מהורה או אפוטרופוס, ושהנכם כשירים מבחינה משפטית להתקשר בחוזה.

  הנכם מאשרים ומסכימים בזאת כי כל המידע שמסרתם בפלטפורמה או באמצעותה, והמידע שתמסרו בפלטפורמה או באמצעותה בעתיד, הוא מדויק, נכון, עדכני ומלא. יתר על כן, הנכם מתחייבים כי במהלך תקופת הסכם זה תקפידו לעדכן מידע זה ולוודא שהוא נותר מדויק, עדכני ומלא.

  הנכם מתחייבים לשמור על סודיות הסיסמה שלכם וכל מידע אבטחתי אחר הקשור לחשבונכם (להלן, ביחד: "גישה לחשבון"). מומלץ לשנות את הסיסמה לעיתים קרובות ולנקוט משנה זהירות בשמירה עליה.

  הנכם מתחייבים ליידע אותנו באופן מיידי על כל גישה בלתי מורשית לחשבון שלכם או כל חשש אחר לפריצה לחשבונכם.

  הנכם מסכימים ומאשרים כי לא נישא באחריות לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחשבונכם על ידי אדם אחר, בין אם בהסכמתכם ו/או ידיעתכם ובין אם לא.

  הנכם מסכימים ומאשרים שאתם האחראיים הבלעדיים לכל פעולה שמבוצעת באמצעות הגישה לחשבון שלכם. כמו כן , הנכם מסכימים ומתחייבים ליטול את מלוא האחריות בגין כל נזק או אובדן שייגרם כתוצאה משימוש בגישה לחשבונכם על ידי כל אדם, בין אם בהסכמתכם ובין אם לא, והנכם מסכימים לשפות אותנו בגין כל נזק או הפסד שייגרם כתוצאה מכך.

  הנכם מסכימים ומתחייבים לא להשתמש בחשבון או בגישה לחשבון של אדם אחר מכל סיבה שהיא.

  הנכם מסכימים ומאשרים כי שימושכם בפלטפורמה, לרבות שירותי הייעוץ, מיועד לשימושכם האישי בלבד וכי אינכם משתמשים בפלטפורמה או בשירותי הייעוץ למען או מטעמו של אדם או ארגון אחר.

  הנכם מסכימים ומתחייבים לא לשבש או להפריע, או לנסות לשבש או להפריע למערכות, השירותים, השרתים, הרשתות או התשתיות שלנו, או למערכות, השירותים, השרתים, הרשתות או התשתיות של הפלטפורמה, לרבות (אך לא רק) לקבל גישה בלתי מורשית אליהם.

  הנכם מסכימים ומתחייבים לא לעשות שימוש כלשהו בפלטפורמה לצורך פרסום, שליחה או מסירה של אחד מהדברים הבאים: (א) הודעת דוא״ל ו/או פרסומת או קידום של מוצרים ושירותים שלא התבקשו; (ב) תוכנה או קוד זדוניים; (ג) תוכן בלתי חוקי, מטריד, פולשני, פוגעני, מאיים, וולגרי, מגונה, גזעני או מזיק; (ד) כל תוכן המהווה הפרה של זכות של צד שלישי לרבות זכויות קניין רוחני; (ה) כל תוכן שעלול לגרום נזק לצד שלישי; (ו) כל תוכן שעלול להוות, לגרום או לעודד מעשה פלילי או הפרה של החוק.

  הנכם מסכימים ומתחייבים לא להפר כל חוק, תקנה, פקודה, צו או קוד אתי מקומי, אזורי, לאומי או בינלאומי במסגרת שימושכם בפלטפורמה ויחסיכם עם היועצים ואיתנו.

  אם אתם מקבלים קובץ מאיתנו או מיועץ, בין אם דרך הפלטפורמה ובין אם לא, הנכם מסכימים לבדוק ולסרוק קובץ זה מפני כל וירוס או תוכנה זדונית לפני פתיחת הקובץ או שימוש בו.

  אתם תשפו אותנו, תגנו עלינו ותפטרו אותנו מאחריות בגין כל תלונה, הפסד, עילה לתביעה, דרישה, התחייבות, עלות או הוצאה (לרבות, אך לא רק: הליך משפטי ושכר טרחה סביר לעורך דין) הנובעים או קשורים לאחד מהדברים הבאים: (א) כניסתכם או שימושכם בפלטפורמה; (ב) כל פעולה שנעשית בחשבונכם או בגישה לחשבון, בין אם על ידכם או על ידי מישהו אחר; (ג) הפרה של אי אלו מהוראות הסכם זה על ידכם; (ד) אי תשלום עבור מי מהשירותים (כולל שירותי ייעוץ) שניתנים דרך הפלטפורמה; (ה) הפרה של כל זכות של צד שלישי על ידכם לרבות, אר לא רק: זכויות קניין רוחני, פרסום שלילי, סודיות, קניין או זכות לפרטיות. סעיף זה יוותר בתוקף גם לאחר סיום הסכם זה או פקיעתו.

  הנכם מסכימים ומתחייבים להשתמש אך ורק בכרטיסי אשראי או אמצעי תשלום אחרים (להלן, ביחד: "אמצעי תשלום") שאתם מורשים להפעיל כדין, וכי כל מידע הקשור לתשלומים שמסרתם ושתמסרו בעתיד, אל או באמצעות פלטפורמה, מדויק, עדכני ונכון, ושימשיך להיות מדויק, עדכני ונכון.

  הנכם מסכימים לשלם את כל העמלות והחיובים החלים על חשבונכם במועד ובהתאם ללו״ז העמלות, התנאים והתעריפים כפי שמפורסמים בפלטפורמה. על ידי מסירת אמצעי התשלום שלכם, הנכם מאשרים לנו לחייב אתכם דרך אותו אמצעי תשלום, והנכם מתחייבים לוודא שפרטי התשלום בחשבונכם נכונים ובתוקף.

  אם יש לכם חששות כלשהן בנוגע לחשבון או לתשלום, נא ליצור איתנו קשר מייד על ידי שליחת דוא"ל לכתובת: contact@betterhelp.co.il. אנו נבחן כל מקרה לגופו, ולפי שיקול דעתנו ננקוט בצעדים לפתרון כל בעיה, לרבות אך לא רק: סיוע במציאת יועץ חדש עבורכם, הארכת המנוי שלכם ללא עלות והענקת החזר כספי חלקי או מלא אם יש לכך הצדקה.

 7. שינויים, סגירה, הפרעה ושיבושים בפלטפורמה

  הנכם מבינים, מסכימים ומאשרים שאנו עשויים לשנות, להקפיא, לשבש או לסגור את הפלטפורמה, כל חלק ממנה או את השימוש בה, בין אם לכל הלקוחות או לכם באופן ספציפי, בכל עת, עם או ללא התראה מוקדמת. הנכם מסכימים ומאשרים כי לא נהיה אחראים לכל אחת מהפעולות הנ"ל או לכל הפסד או נזק שייגרמו כתוצאה מכך.

  הפלטפורמה תלויה בגורמים שונים, כמו התוכנה, החומרה והכלים שלנו או כאלה שברשות ו/או מופעלים על ידי קבלני המשנה והספקים שלנו. למרות שאנו נוקטים במאמצים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להבטיח את תקינות הפלטפורמה ואת נגישותה, הנכם מבינים ומאשרים ששום פלטפורמה אינה יכולה להיות תקינה ונגישה במאת האחוזים, ולפיכך איננו יכולים להבטיח כי הגישה לפלטפורמה תהיה חפה מתקלות או שהפלטפורמה עצמה תהיה נגישה, עקבית, עומדת בזמנים או חפה משגיאות בכל עת.

 8. הודעות

  אנו עשויים לשלוח לכם הודעות או מסרים למיניהם בנוגע להסכם זה או כל היבט של הפלטפורמה, לכתובת הדוא"ל שלכם שברשותנו, או בדואר רגיל או על ידי פרסום באינטרנט. מועד הקבלה ייחשב למועד מתן ההודעה כאמור. הודעות שמיועדות עבורנו יש לשלוח בדוא"ל לכתובת: contact@betterhelp.co.il.

 9. הערות חשובות לגבי ההסכם בינינו

  הסכם זה ויחסינו איתכם יפורשו אך ורק לפי חוקי מדינת דלאוור, ארה״ב, למעט כללים הנוגעים לברירת דין.

  הנכם מסכימים חד משמעית שהערכאה הבלעדית לכל פעולה או הליך מעשי הקשור להסכם זה או להתקשרות שלנו איתכם יהיה בית המשפט המחוזי בארה"ב של מחוז צפון בקליפורניה, או בתי המשפט המדינתיים במחוז סנטה קלרה בקליפורניה. הנכם מסכימים חד משמעית להיות כפופים לתחום השיפוט של בתי המשפט האמורים, ומוותרים בזאת על כל התנגדות לסמכות השיפוט של בתי המשפט האמורים.

  הסכם זה מסדיר את כלל ההבנות בינינו לבינכם. הנכם מאשרים כי לא הסתמכתם על שום הבטחה או הצהרה כלשהי מצדנו, למעט האמור בהסכם זה.

  אנו עשויים לשנות הסכם זה על ידי פרסום שינויים בפלטפורמה. אלא אם כן צוין אחרת על ידינו, כל השינויים יהיו תקפים החל ממועד פרסומם. לכן, מומלץ לבדוק את תנאי הסכם זה לעיתים קרובות. תאריך העדכון האחרון של הסכם זה מוצג בתחתית ההסכם. שימושכם בפלטפורמה לאחר כניסת השינויים לתוקף מהווה את הסכמתכם לשינויים האמורים. אם אינכם מסכימים לשינויים, עליכם לצאת מהפלטפורמה ולחדול מלהשתמש בשירותיה.

  אנו רשאים להעביר או להמחות באופן חופשי הסכם זה או כל אחת מהתחייבויות הכלולות בו.

  כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו לצורכי נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות הסכם זה.

  אם סעיף כלשהו בהסכם זה נמצא על ידי בית משפט מוסמך כבלתי חוקי, בלתי תקין, בלתי ניתן לאכיפה או מנוגד לחוק מסיבה כלשהי, יתר הסעיפים של הסכם זה יישארו בתוקף.

  למען הסר ספק, כל הסעיפים הנוגעים להגבלת אחריות ושיפוי יוותרו בתוקף גם לאחר סיום הסכם זה או פקיעתו.

עודכן לאחרונה ב18 לאוקטובר 2021